Dokumenty

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Zmocnění pro předání dítěte

Dokumenty školy

Přehled povinně zveřejňovaných informací Vnitřní řád MŠ Režim dne Provozní řád zahrada pro veřejnost 2024 Provozní řád odloučené pracoviště Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2024 Naše MŠ leták Informace pro nové rodiče 2024/2025 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Identifikační údaje o škole 2023/2024 Informace k platbám 2023/2024 ŠVP "Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti" Roční plán 2023/2024 Provozní řád MŠ od 1.9.2023 Vnitřní řád ŠJ Školní řád MŠ

Odkazy

Zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Certifikáty

Mrkvička

Projekty

"Moderní školka" Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje NPO vybavení škol digitálními technologiemi "Školka plná pohody" je spolufinancován Evropskou unií Šablony OP JAK Národní plán obnovy pro školy
Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Program rozvoje venkova.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
LEADER