Dokumenty

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Program rozvoje venkova.

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/23 Zmocnění pro předání dítěte

Dokumenty školy

Plakát Národní plán obnovy pro školy Přehled povinně zveřejňovaných informací Vnitřní řád MŠ ŠVP Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti Provozní řád odloučené pracoviště Informace pro nové rodiče šk. rok 2022/2023 Informace k platbám šk. rok 2022/2023. Naše MŠ leták Roční plán 2022/23 Identifikační údaje o škole 2022/23 Školní řád Informace k platbám od 1.2.2023 Provozní řád MŠ od 1.9.2022 Vnitřní řád ŠJ od 1.2.2023 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Odkazy

Zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Certifikáty

Mrkvička