Dokumenty

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Zmocnění pro předání dítěte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024 Lékařské potvrzení k Žádosti o přijetí 2023/24

Dokumenty školy

Přehled povinně zveřejňovaných informací Vnitřní řád MŠ Provozní řád odloučené pracoviště Naše MŠ leták Provozní řád MŠ od 1.9.2022 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Provozní řád-zahrada pro veřejnost Identifikační údaje o škole 2023/2024 Informace k platbám 2023/2024 Informace pro nové rodiče 2023/2024 ŠVP "Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti" Roční plán 2023/2024 Provozní řád MŠ od 1.9.2023 Vnitřní řád ŠJ Školní řád MŠ

Odkazy

Zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Certifikáty

Mrkvička

Projekty

"Moderní školka" Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Školka plná pohody" je spolufinancován Evropskou unií Šablony OP JAK Národní plán obnovy pro školy
Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Program rozvoje venkova.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
LEADER